Logo11

Jysk IT-Tech

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

Alene skriftlige tilbud anses for bindende for Jysk IT-Tech. Et skriftligt tilbud anses for bortfaldet, såfremt det ikke accepteres inden 8 dage fra tilbudsdatoen. En ordre anses først for bindende for Jysk IT-Tech, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse.

Fejlsøgning afregnes efter forbrugt tid, minimum en halv time. Accepteres tilbud på reparation fastlagt ifølge fejlsøgning, betales udelukkende for reparationen.

D.v.s evt. reservedele samt forbrugt tid, eller evt. køb af nyt udstyr. Alle fejlsøgninger i forbindelse med forsikringssager afregnes efter tid.

2. Priser

Alle priser er angivet i danske kroner. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud. De anførte priser er eksklusive moms, forsendelsesomkostninger, gebyrer og andre eventuelle skatter, told og afgifter, medmindre andet er aftalt. Pris- og kursændringer kan medføre ændringer i den aftalte pris. Alle priser, der fremgår af Jysk IT-Tech prisliste, er vejledende. Forøges omkostninger for varen grundet kundens forhold, vil dette blive lagt på varens pris. Der tages forbehold for trykfejl.

3. Betalingsbetingelser

Kontant betaling med mindre andet er aftalt. Sker betaling efter fastsat betalingsdag, påløber der renter med 3 % pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen til betaling sker. Ved godkendt køb på kredit, gælder ved ordre over kr. 50.000,00 skal halvdelen af beløbet falde inden levering.

4. Leveringsbetingelser, forsinkelse m.v.

Enhver leveringstid er estimeret efter bedste skøn, og Jysk IT-Tech fraskriver sig ansvar for forsinket levering. Ønsker kunden leveringstiden udskudt, kan dette kun ske efter forudgående aftale med Jysk IT-Tech mod et gebyr. Levering sker for kundens regning og risiko.

5. Force majeure

Jysk IT-Tech er ansvarsfri i tilfælde af force majeure. Hertil regnes også strejke på virksomheden, manglende energiforsyning, manglende levering fra underleverandører, samt edb-vira, opremsningen er ikke udtømmende.

6. Reklamation og mangler

Oplysninger om tilbudte eller købte varers kapacitet, dimensioner samt øvrige data kan variere fra det leverede. Sådanne afvigelser er ikke at anse for mangler.

Såfremt et produkt er udgået eller ikke længere kan leveres, vil et tilsvarende eller bedre produkt blive leveret. Kunden er forpligtet til ved levering at kontrollere det leverede, og hvis varen lider af en mangel, skal kunden på skrift reklamere omgående.

Mangelkrav skal være gjort gældende inden for en frist på 3 måneder fra leveringstidspunktet. Efter udløbet af denne reklamationsfrist er eventuelle mangelindsigelser bortfaldet.

Ved afhjælpning af evt. fabrikationsfejl, er det fabrikanten og eller distributøren af den enkelte enheds garantibestemmelser og regler gældende.

Ved fejl på lagringsenheder så som diske, backup bånd eller lignende, omfatter garantien kun fysiske enhed og ikke de data der ligger på enheden. Reetablering af data, kan efter aftale udføres på kundens foranledning og regning.

Software produkter er ikke omfattet af de nævnte betingelser, idet softwareleverandørens licensaftaler vil være gældende i disse tilfælde.

7. Ansvarsfraskrivelse

Jysk IT-Tech er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/eller passende løsning for kunden, i det omfang kunden har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov.

Jysk IT-Tech påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, hændelige begivenheder, almindelig slid og ælde, eller andre lignende forhold.

Jysk IT-Tech er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end Jysk IT-Tech. Ligeledes fraskriver Jysk IT-Tech sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem Jysk IT-Tech.

8. Reparation og udbedring af mangler

En mangelfuld vare kan returneres til Jysk IT-Tech til udbedring. Ved større edb-anlæg kan det være påkrævet, at reparation sker hos kunden.

Hvis Jysk IT-Tech tilkaldes i reklamationssager, hvor mangler ikke skyldes Jysk IT-Tech forhold faktureres kunden efter gældende prislister.

Hardware indleveret til reparation, gemmes 3 mdr. hvorefter de bortskaffes.

9. Kundens annullering af ordren

Annullering kan kun ske efter skriftligt samtykke fra Jysk IT-Tech og mod økonomisk kompensation. Bestillingsvarer tages ikke retur.

10. Ejendomsforbehold

Jysk IT-Tech beholder ejendomsretten til enhver vare, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Jysk IT-Tech og kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister skal afgøres ved retten i Hjørring.

12. Fravigelse

Ved salg på købe- eller leasingkontrakt gælder tillige kontraktens bestemmelser. Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.

 

MCSE-RGB

© Copyrigth 2010 - Jysk IT-Tech - All rights reserved

Forside | Produkter | Webshop | Circular | Persondata | SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER | Links | Nyheder | Om os | Kontakt |
Flexfone
Heimdal
eset
datto